Forløbsskitse

Herunder kan du se, hvordan et typisk projektforløb kan se ud. Forløbsplanen er dog kun en skitse og afhænger meget af, hvad projektet handler om. Som udgangspunkt skræddersyes der en forløbsplan til hvert projekt, afhængigt af relevante møder osv.

Uge 1 – Faglig introduktion »
Første møde med alle projektdeltagerne i projektgruppen. Her introduceres gruppen til hinanden, og der forventningsafstemmes. Projektkoordinatorerne holder et oplæg om emnet, som skal munde ud i diskussion, evt. først i mindre summegrupper og dernæst in plenum. På dette møde uddeles forskellige ansvarsposter også, såsom referent, ansvarlig for udarbejdelse af artikel til hjemmeside og ansvarlige for udarbejdelse af policy paper.

Uge 2 – Fordybelse »
Projektgruppen mødes nu til en mere dybdeborende debat. Projektdeltagerne har selv forberedt sig, evt. i grupper, hvor der holdes korte oplæg med forskellige vinkler på problemstillingen – her skulle der gerne opstå en fælles problemforståelse. Mødet skal ligeledes være en forberedelse til mødet med den tilknyttede underviser fra universitetet, hvor der evt. i fællesskab formuleres spørgsmål som kunne være spændende at få belyst.

Uge 3 – Akademikermøde »
Mødet med en professor, ph.d. eller anden ekspert med teoretisk indgangsvinkel på problemstillingen vil typisk have form af et oplæg som udgangspunkt og dernæst diskussion i ”den uformelle rundkreds”. Idéen er en diskussion, der adskiller sig fra den typiske forelæsning eller holdundervisning. Projektdeltagerne byder ind med både spørgsmål, overvejelser og holdninger, ligesom at VIP’eren byder ind med sine spørgsmål og overvejelser.

Uge 4 – Praktikermøde »
Denne fase af forløbet er central. Formålet er, at komme uden for universitets murer og møde de mennesker og institutioner, der arbejder med problemstillingen til dagligt. Praktikermøderne vil typisk foregå på vedkommendes arbejdsplads i ministeriet, i interesseorganisationen, på redaktionen, på Christiansborg el.lign.

Formen minder lidt om VIP-mødet, hvor praktikeren indleder med et oplæg om hans/hendes hverdag og generelle ”take” på problemstillingen. Derefter vil der være diskussion i den uformelle rundkreds. Målet er her, at lægge det teoretiske i baghovedet, og bearbejde problemstillingen som den konkret ser ud – teorien kan naturligvis her være redskaber der kan hjælpe én på vej.

Antallet af møder afhænger af, hvad der er relevant – til tider kan det være interessant mødes med to opponerende praktikere med hver sin vinkel på sagen, mens det andre gange kan være helt anderledes. Dette er op til projektkoordinatorerne at finde ud af.


Uge 5 – Produkt og evaluering »
Som afrunding på projektforløbet mødes gruppen til et opsamlingsmøde, hvor de spørgsmål, man stillede i starten af forløbet, diskuteres og besvares. Mødet indeholder ligeledes en afsluttende evaluering af projektet – ”Hvad fik vi ud af dette forløb?” – samt mulighed for at pege på interessante problemstillinger til fremtidig behandling i Policyforum.

De ansvarlige for at udarbejde de forskellige skrivelser færdiggør disse umiddelbart efter dette møde.